Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Bevraging Kwaliteit van leven in woonzorgcentrum Grootenbosch

In opdracht van de Vlaamse overheid voert het onderzoeksbureau Dimarso een tevredenheidsenquête bij bewoners van woonzorgcentra over de kwaliteit van hun leven.

De doelstelling is om in een cyclus van 3 jaar alle woonzorgcentra in Vlaanderen te bezoeken en aan de hand van een steekproef deze enquête af te nemen bij bewoners die hier zelf op kunnen antwoorden. Voor bewoners met cognitieve problemen verloopt de bevraging via contactpersonen. De bevragingen gebeuren door een onafhankelijk bureau en op geheel anonieme wijze.

Woonzorgcentrum Grootenbosch werd door de onderzoekers bezocht in september 2014. De resultaten van deze eerste bevragingen werden begin juli 2015 bekend gemaakt.

Wij zijn als woonzorgcentrum blij dat deze bevraging op dergelijke schaal gebeurt. Input van bewoners en hun naasten is van cruciaal belang om te evolueren naar steeds betere zorg- en dienstverlening. 

De bevraging door een extern onderzoeksbureau is een meer dan welkome aanvulling op de interne kwaliteitsmetingen en bevragingen die binnen wzc Grootenbosch georganiseerd worden.

Al deze resultaten samen vormen de vertrekbasis die ons kwaliteitsbeleid voeding geeft. In overleg met bewoners en hun vertegenwoordigers zoeken naar verbetering en meer gepaste oplossingen is hierbij het hoofddoel.

In het kader van de transparantie publiceren wij op onze website het resultaat van deze bevraging. Dit rapport is de weerlag van de bevraging bij een ad random uitgekozen groep van 30 bewoners. In een tweede rapport stonden de conclusies van de contactpersonen die namens een bewoner met cognitieve problemen ingegaan zijn op de vraag tot deelname aan het onderzoek. De resultaten van dit tweede rapport volgen de trend van de bevraging bij de bewoners maar gelet op het relatief lage aantal antwoorden door contactpersonen is de relevantie beperkter.

Wij plaatsen de resultaten van deze bevraging binnen de context van een nog zeer prille organisatie - die op het ogenblik van de bevraging in 2014 nog maar pas de gefaseerde opstart doorsparteld had.

De resultaten van deze bevraging geven inhoud aan een aantal strategische werkpunten die wij in dialoog met alle medewerkers maar ook met de vertegenwoordigers van de bewoners binnen de gebruikersraad meenemen in onze kwaliteitsplanning.

In de loop van 2014 werd de beslissing genomen om dit kwaliteitsbeleid in de toekomst systematisch uit te werken middels Prezo - Woonzorg. Dit is een beleids- en kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door Zorgnet-Icuro en specifiek toegespitst is op de ouderenzorg.

Ook lopende projecten zoals de ontwikkeling van een gedragscode voor alle medewerkers kaderen binnen dit streven naar kwaliteitsverbetering en vormen een antwoord op de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden in onze betrachting om het welzijn en de kwaliteit van leven van onze bewoners voorop te plaatsen.